About Us

About Us

Maquet Antalya started its production in 2007.  It produces disposable products, used in open heart surgeries carried out in all clinics of the world in heart surgery field, and catheters assisting respiration in intensive care. It successfully conducts its production in compliance with high quality standards and by keeping up with developing technology. 

The factory is established on a 14.000 m2 field, 3.600 m2 of which has operating room conditions named "cleanroom"; it is a facility carrying out production under cleanroom conditions.  It continues to carry out production by constantly developing the products it transfers from Germany.

Following product transfer process, Maquet, successfully carrying out the production of some raw materials having critical place in production process, included these raw materials into its processes, as well.

Vision

Maquet will always endeavor to be the preferred partner for all aspects of highacuity care. We will provide innovative technologies and solutions necessary to enhance clinical expertise, enabling healthcare professionals to achieve better patient outcomes and improve healthcare economics.

Mission

Maquet designs, develops and distributes innovative, effective, high-quality therapeutic and infrastructure solutions.Building on strong partnerships with clinicians and administrators, Maquet advances technologies that become the standard of care worldwide. These technological innovations assist highacuity healthcare facilities in achieving the best possible outcomes for all patients

Investment to human, and making no concessions on quality principles are primary issues of high importance during establishment and expansion.  Accordingly, all our team mates work with a perfect solidarity and team feeling as Maquet family. 

Values such as clarity, continuity, honour and trust guide us in daily works and in our communication with corporate stakeholders.

The key to reach the target is directly related to complete fulfilment of the role undertaken by all Maquet employees.   We continue to work and product quality to carry out our responsibilities optimally.

MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.
Kişisel Veri Koruma Açıklaması


MAQUET şirketi olarak doğrudan müşterilere/tüketicilere yönelik herhangi bir veri toplamamaktayız. Ancak çalışanlarımız ile diğer şirket yöneticileri, temsilcileri ya da diğer irtibat kişilerinin verileri şirketimizde bulunabilmektedir. Bu nedenle doğrudan herhangi bir kişisel verinin şirketimizde toplanmadığını açıkça beyan ederiz. Ancak yukarıda sınırlı bir şekilde elde edilen çalışan ve diğer şirket temsilcileri ya da irtibat şahıslarının verileri konusunda da aşağıdaki açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

MAQUET olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Web sayfamızı/çağrı merkezimizi ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. MAQUET ile ilgili bütün işlemlerinizde kişisel verilerinizin korunması için bütün gayretin gösterildiğinden emin olunuz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. MAQUET ve iştirakleri için de geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, MAQUET web siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır.

I. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz
MAQUET olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi
ilke edindik.

II. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. KVK hükümlerine göre MAQUET, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

MAQUET olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

III. Veri Sorumlusunun Kimliği:
KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, web sayfasınız ziyaret ettiğiniz MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.’dir.IV. Veri İşleyen
KVK.m.3’e göre, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
V. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, MAQUET’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Kişisel verileriniz KVK’daki ilkeler doğrultusunda;
- MAQUET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
- MAQUET tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
- Veri güvenliğinin sağlanması,
- Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amacıyla global sistemine işlenir.

VI. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şirketimizde KVK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde işlenir.
Açıklamamızın başında belirtildiği üzere çok sınırlı sayıda elde edilen kişisel veriler, MAQUET’nin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MAQUET tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da MAQUET tarafından hazırlanmıştır.

MAQUET tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.

VIII. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız
Sınırlı şekilde elde edilen kişisel veriler, sadece MAQUET’in iştigal konusu faaliyetleri icra etmek için kullanılmaktadır.

IX. Nasıl Koruyoruz?
MAQUET tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.


X. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan MAQUET Veri İşleyenine başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formunu buradan temin edebilirsiniz!