Contact

MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.

Antalya Serbest Bölge R Ada,108/1,109/1,110/1,111/1 Parseller

1 Cadde Dış Kapı No:8 Adres No: 2419050956

Yeni Liman Antalya, Turkey P.K. : 07070

 

Antalya Kurumlar V.D. 612 050 0933

Mersis No: 0-6120-5009-3300010


Phone: +90 (242) 249 90 00

 

MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.
Kişisel Veri Koruma Açıklaması


MAQUET şirketi olarak doğrudan müşterilere/tüketicilere yönelik herhangi bir veri toplamamaktayız. Ancak çalışanlarımız ile diğer şirket yöneticileri, temsilcileri ya da diğer irtibat kişilerinin verileri şirketimizde bulunabilmektedir. Bu nedenle doğrudan herhangi bir kişisel verinin şirketimizde toplanmadığını açıkça beyan ederiz. Ancak yukarıda sınırlı bir şekilde elde edilen çalışan ve diğer şirket temsilcileri ya da irtibat şahıslarının verileri konusunda da aşağıdaki açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

MAQUET olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Web sayfamızı/çağrı merkezimizi ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. MAQUET ile ilgili bütün işlemlerinizde kişisel verilerinizin korunması için bütün gayretin gösterildiğinden emin olunuz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. MAQUET ve iştirakleri için de geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, MAQUET web siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır.

I. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz
MAQUET olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi
ilke edindik.

II. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. KVK hükümlerine göre MAQUET, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

MAQUET olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

III. Veri Sorumlusunun Kimliği:
KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, web sayfasınız ziyaret ettiğiniz MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti.’dir.IV. Veri İşleyen
KVK.m.3’e göre, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
V. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, MAQUET’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Kişisel verileriniz KVK’daki ilkeler doğrultusunda;
- MAQUET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
- MAQUET tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
- Veri güvenliğinin sağlanması,
- Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amacıyla global sistemine işlenir.

VI. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şirketimizde KVK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde işlenir.
Açıklamamızın başında belirtildiği üzere çok sınırlı sayıda elde edilen kişisel veriler, MAQUET’nin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MAQUET tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da MAQUET tarafından hazırlanmıştır.

MAQUET tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.

VIII. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız
Sınırlı şekilde elde edilen kişisel veriler, sadece MAQUET’in iştigal konusu faaliyetleri icra etmek için kullanılmaktadır.

IX. Nasıl Koruyoruz?
MAQUET tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.


X. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan MAQUET Veri İşleyenine başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formunu buradan temin edebilirsiniz!